• منتشر شده در ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
    نحوه برگزاری مجمع عمومی فوق العاده - اصلاحیه