• منتشر شده در ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
    تصویب مبلغ 6.452 ریال به ازاء هر سهم عادی و پرداخت در دی ماه طبق برنامه اعلام شده